XLarge Hot Brush
10.000 BD 10.000 BD 10.0 BHD
Tail End Comb Anti Static
10.000 BD 10.000 BD 10.0 BHD
Styling Brush
10.000 BD 10.000 BD 10.0 BHD
Small Hot Brush
10.000 BD 10.000 BD 10.0 BHD
Small Cutting Comb Anti Static
10.000 BD 10.000 BD 10.0 BHD
Session Hair Up Brush
10.000 BD 10.000 BD 10.0 BHD
Paddle Brush
10.000 BD 10.000 BD 10.0 BHD
Neck Brush
10.000 BD 10.000 BD 10.0 BHD
Metal End Tail Comb Anti Static
10.000 BD 10.000 BD 10.0 BHD
Medium Hot Brush
10.000 BD 10.000 BD 10.0 BHD
Large Hot Brush
10.000 BD 10.000 BD 10.0 BHD
Large Cutting Comb Anti Static
10.000 BD 10.000 BD 10.0 BHD
Jumbo Hot Brush
10.000 BD 10.000 BD 10.0 BHD
Jumbo Comb Anti Static
0.000 BD 0.0 BHD
Grooming Brush
10.000 BD 10.000 BD 10.0 BHD
Detangling Comb Anti Static
10.000 BD 10.000 BD 10.0 BHD
Detangling Brush
10.000 BD 10.000 BD 10.0 BHD
Cushion Brush
10.000 BD 10.000 BD 10.0 BHD